top of page
ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ «СКОЛАРШИП ВІД ФАЙНЕНС»

«Сколаршип від Файненс»

1. Загальні положення


1.1. Цими Офіційними Правилами (надалі — «Правила») визначається проведення акції під загальною назвою «Сколаршип від Файненс» (надалі – «Акція»).
 

1.2. Організатор Акції — Товариство з обмеженою відповідальністю «ФАЙНЕНС.ЮА» (надалі – «Організатор»).
 

1.3. Переможець Акції буде визначений за критеріями, викладеними в цих Правилах.
Участь в Акції — безкоштовна.

 

1.4. Для проведення Акції, а також для здійснення контролю за ходом Акції та нагородження Переможців Акції Організатор має право залучати третіх осіб.
 

2. Період і місце проведення Акції
 

2.1. Акція проходить з 2 вересня 2019 року по 1 листопада 2019 року (включно) на території України, крім Автономномної Республіки Крим та зони проведення Операції об'єднаних сил.
 

3. Загальні умови участі в Акції


3.1. В Акції можуть брати участь дієздатні громадяни України, які постійно проживають на її території (надалі — «Учасники»).


3.2. До участі допускаються лише студенти 1-6 курсу будь-якого вищого навчального закладу України. Для підтвердження того, що учасник є студентом ВНЗ України, Організатор має право вимагати від студента скан-копію студентського квитка, залікової книжки та довідку з учбового закладу.


3.3. Не визнаються Учасниками і не мають права брати участь в Акції:


i. представники Організатора Акції, особи і будь-які суб'єкти господарювання, що залучені до підготовки та/або проведення Акції


ii. особи, які не є громадянами України, та/або постійно не проживають на території України;


iii. особи, які не виконали умови участі в Акції, порушили ці Правила;


3.4. Участь в Акції неповнолітніх, обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Замовник/Організатор не зобов'язані перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників.


4. Правила участі в Акції


4.1. Щоб взяти участь в Акції, Учасник має написати роботу на тему "Розвиток ринку кредитування в Україні в розрізі банків та мікрофінансових організацій". Робота має бути унікальною та раніше не опублікованою. Розмір роботи має складати від 2000 до 3000 слів. Мова написання роботи - українська або російська.
 

4.2. Робота має бути відправлена не пізніше 1 листопада 2019 року (включно) через форму зворотнього зв'язку на веб-сторінці https://project.finance.ua/scholarship (надалі – «Веб-сторінка Акції») з інформацією про учасника конкурса та його контактними даними.

4.3. Учасники зобов'язуються свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам, а також не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі Учасника в Акції.
 

4.4. Надання Учасником недостовірних/некоректних даних, наданих для участі в Акції (якщо надання такої інформації передбачене умовами Акції), в тому числі щодо засобів зв'язку з таким Учасником, позбавляє такого Учасника права на участь в Акції та звільняє Замовника/Організатора від будь-яких зобов'язань перед таким Учасником.
 

4.5. Від одного учасника допускається лише одна робота для участі в Акції.


5. Інформаційна підтримка Акції


5.1. Інформування про Правила Акції та зміни до них здійснюється на Веб-сторінці Акції.


6. Подарунковий фонд


6.1. Подарунковий фонд складається з 22 500,00 грн., у тому числі військовий збір та Податок з доходів фізичних осіб, які Переможець може витратити на оплату навчання (надалі – «Виграш»).


7. Визначення Переможця Акції


7.1. Визначення Переможця Акції відбудеться 18 листопада 2019 року.


7.2. Один переможець буде обраний внаслідок оцінювання робіт членами журі, за наступними критеріями:
повнота (вичерпність) інформації по заданій темі;

логіка та послідовність викладу;

використання та різноманіття джерел при написанні роботи;

логічність та повнота висновку.

Представники журі опубліковані на Веб-сторінці Акції.


Організатор залишає за собою право змінювати склад журі, опублікувавши інформацію на Веб-сторінці Акції


7.3. Переможець Акції визначається серед Учасників, які виконали всі умови Акції.


7.4. Виграш перечисляється Переможцю на рахунок, відкритий в банку України за вирахуванням податків відповідно діючого законодавства України.
 

7.4.1. Для перерахування Виграшу Переможець має надати наступні реквізити:
Прізвище;

Ім'я;

По-батькові;

Ідентифікаційний номер (ІПН);

Рахунок у форматі IBAN.


7.5. Банківський рахунок, який Учасник вказує для отримання Виграшу повинен бути відкритий на ім'я Учасника Акції. Виграш на банківські рахунки/карти третіх лиць (в т.ч. близьких родичів) не виплачується.
 

7.5.1. Оподаткування осіб, які отримали Виграш здійснюється згідно з чинним законодавством України. Організатор Акції виконує функції податкового агента при виплаті акційної винагороди.
 

7.6. Виплата Виграшу відбувається протягом 32 календарних днів після отримання даних від Переможця Акції.
 

7.7. Для отримання Виграшу організатор зв'язується із Переможцем за допомогою контактних даних, вказаних учасником Акції в формі зворотнього зв'язку на Веб-сторінці Акції.
 

7.8. У випадках, коли Організатор по відношенню до Переможця Акції скасовує статус Учасника Акції на умовах цих Правил, такий Переможець втрачає право на отримання Виграшу.
 

7.9. Нарахування та сплату податків, що випливають з факту передачі Виграшу, здійснює Організатор Акції.
 

7.10. Організатор має право відмовити Переможцю Акції у видачі Виграшу у випадках, передбачених цими Правилами.
 

8. Інші Умови
 

8.1. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення Правил та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.
 

8.2. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну й безумовну згоду Учасника Акції з цими офіційними Правилами Акції. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання умов цих Правил вважається відмовою Учасника Акції від участі в Акції та отримання Виграшу, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора та/або залучених ними третіх осіб будь-якої компенсації.
 

8.3. Приймаючи участь в Акції Учасник тим самим підтверджує, що він ознайомився з Правилами Акції та згоден з їхніми умовами, а також дає свою згоду на:


i. обробку/використання своїх персональних даних, з метою контактування з ним щодо Акції;
 

ii. безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Організатором Акції з маркетинговою метою методами, які не суперечать чинному законодавству України (в т.ч. шляхом передачі третім особам);
 

iii. безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, інтерв'ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені) в ЗМІ, будь-яких друкованих, аудіо-та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) на території Україні, і таке використання не буде відшкодовуватися Організатором Акції та (або) будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України.

bottom of page